Tạo Team

Tên Team
Chiều dài ở khoảng 3 đến 30 ký tự, Cho phép a – z, 0 – 9, dấu cách và dấu gạch dưới_.
Đánh dấu team:
Chiều dài ở khoảng 1 đến 8 ký tự, Cho phép a – z, 0 – 9, dấu cách và dấu gạch dưới_.
Tên miền con của Team
All teams get a website at https://subdomain.voobly.com. Length must be between 2 and 20 characters. Characters allowed are a-z, 0-9, space, and -. Subdomain cannot start or end with -, it must start with a letter or number.
Châm ngôn
Trang web
Giới thiệu về
Giới thiệu về mục tiêu, sợ thích của Team. Bạn cũng có thể đề cập đến yêu cầu cho người muốn gia nhập Team
Cho phép tag
Điều khiển cho phép Tag trên tên của Thành viên, Cho phép ghi đè lên cài đặt trên hồ sơ của thành viên.
Thông báo của Team
Điểu khiển cho phép ai có quyền phát thông báo của Team.